Професионално портфолио

Съдържание

1.Цел на портфолиото

2.Философия на преподаване

3.Документация на преподаването

4.Ефективност на преподаването

5.Професионално развитие

6.Дейности, развиващи институцията или преподавателската професия

7.Дипломи и сертификати

1. Цел на портфолиото

Целта на това портфолио е да представи цялостно, в организиран и достъпен вид, философията ми на преподаване, опитът, който съм натрупал през годините, и резултатите от моята работа.

В портфолиото и в приложението към него ще можете да намерите разработени примерни уроци, тестове и задания за домашна и самостоятелна работа. В допълнение към това ще се запознаете и с дейностите и проектите, по които съм работил с цел развиване на ПГ по телекомуникации. Относно професионалното ми развитие, в края на портфолиото ще намерите дипломи и сертификати от най-важните обучения, който съм преминал.

2. Философия на преподване

Преподаването често се свежда до едно елементарно представяне на информация, което от своя страна води до отчуждаване на учениците и загуба на техния интерес. Преподаването всъщност трябва да бъде надпредметно, трябва да води учениците към една по-голяма и по-важна цел от даден конкретен учебен предмет – без значение дали говорим за английски език, математика или физика. Преподаването трябва да представя цялостна рамка на учениците, която те да използват в навлизането в самостоятелния живот. Учениците трябва да бъдат подоготвени да се справят не само със съвременните проблеми, но и с бъдещите трудности, пред които ще бъде изправено човечеството.

Всеки път, когато забравим тази по-висша цел на преподаването, ние всъщност превръщаме обучението в едностранен процес, към който учениците не са заинтересувани. В моята работа и учебни часове се опитвам да подтиквам дискусии с учениците относно съвременни проблеми като борбата с фалшиви новини, преодоляването на стериотипи и развенчаването на митове. Според мен е дълг на всеки учител да обяснява и разяснява манипулации и опити за манипулации на общественото мнение. Ние, учителите, трябва рационално и разумно да обясняваме на учениците си как да проверяват информацията, която им е представена и как да я тълкуват.

Едва когато зададем тази главна цел – създаването на индивидуални, мислещи хора, чак тогава трябва да планираме учебния материал, така че да успеем да постигнем хем главната си цел, хем усвояването на материала по предмета, който водим. Основен принцип в моя начин на предподаване на английски език е, че на учениците трябва да се даде модел, по който да учат чрез начина на изпитвания. За да постигат възможно най-високи резултати, учениците трябва да бъдат изпитвани често и на конкретен материал. По този начин всеки има възможността да се подготви и да не се чувства залят от информация. Този модел на изпитвания също така води до предвидимост, което е друг основен принцип на работата ми. Искрено вярвам, че учениците трябва да се чувствам спокойни и уверени в часовете, да не се притесняват от изненадващи изпитвания – устни или писмени. И предвидимостта води точно до това – учениците знаят кога, на какво и как ще бъдат изпитвани. Това ги прави по-уверени и концентрирани в часовете и на самите тестове.

Относно конкретните методи на преподаване на английски език, аз лично държа на стандартната работа с учебник и тетрадка. Писането е ключов елемент при изучаването на английски език, особено при учениците от по-долните класове. Когато говорим за по-големите ученици, писането остава ключов елемент, защото те трябва да създават текстове и да развиват креативното и критичното си мислене.

В желанието си да подобря работата си и да я направя по-развлекателна и разнообразна, се опитвам да въвеждам нови неща всяка година – например CLIL методиката на преподаване или пък изработването на комикси. Но най-големи усилия полагам в опитите си да разбера учениците и да съумявам да не влизам в излишни конфликти с тях. Методите за преподаване се възприемат и научават лесно, понякога по-сложното е да успееш да общуваш успешно с учениците – и в тази насока са концентрирани повечето ми усилия.

На фона на написаното досега, мога да обобщя, че най-желаното нещо от мен, нещото, което най-силно искам да постигна в работата си, е всички мой ученици да се справят спокойно с материала, всеки по свой собствен начин, но да се справя. Така всички ще се чувстват добре, спокойни и уверени в класната стая и никой няма да се чувства изолиран, отхвърлен или не на място.

В заключение искам да опиша два случая на мои ученици. Често учениците пренебрегват часовете по чужди езици в училище и ходят на частни уроци само защото смятат, че в училище не може да се научи достатъчно. Първият пример е на ученик в VIII клас. Преди VIII клас, той не беше учил английски език и беше притеснен дали ще се справи с темпото на работа и обема нова информация, още през първата седмица ме помоли да препоръчам частен учител, с който да работи допълнително. Още тогава го убедих, че, ако следва внимателно материала и се подготвя съвестно, няма как да не се справи и резултатът беше на лице. И двата учебни срока момчето завърши с отличен успех. Друг пример останал в съзнанието ми е от преди няколко години, когато друго момче в XII клас на ДЗИ по английски език получи отлична оценка. С него бяхме работили 4 години и той не беше посетил нито един частен урок. Подобни примери ме карат да чувствам истинско удоволствие от свършената работа.

3. Документация на преподаването

Списък с класове и предмети

Учебни цели

Общи учебните цели при преподаването в училищните институции могат да бъдат намерени в Общата европейска езикова рамка и учебните програми за различните класове;

Личните ми конкретни цели могат да се разделят на няколко вида:

 • —Надпредметни:
  • Изграждане на навици за самостоятелно учене – една от основните ми цели при преподаването е да предложа метод на учене, който учениците да възприемат и запомнят. По този начин те ще могат да продължат да изучават английски език самостоятелно, а също така ще могат да използват същия метод и своите нови компетентности в изучаването на други езици;
  • Изграждане на гражданско самосъзнание и осъзнатост относно заобикалящите ни проблеми – преподаването никога не е било едниствено обвързано с конкретния предмет, който се преподава. Винаги използвам часовете си, така че да мога да подтиквам учениците да размишляваш върху проблеми на разнообрани теми, свързани с расовата дискриминация, хомофобията, преодоляването на стериотипи и други;
  • Кариерно ориентиране;
 • Предметни цели
  • —Изграждане на солидна основа – немислимо е да се изучава чужд език без солидна основа. От тази гледна точка, първата учебна цел е учениците да натрупат голям набор от лексика и граматични структури, които постепенно да започнат да използват по креативен начин; —
  • Усвояване на граматичните норми; —
  • Преодоляване на психологически бариери при говорене;
  • —Развиване на творческото мислене чрез писане на разкази и есета и преводи на интересни откъси от произведения;

Методи на работа

В приложение 1 и 2 можете да видите два примерни урока, при които са използвани различни методи на работа, но и в двата случая водещи са учениците: —

 • Първият урок е създаден с цел създаване на текст върху конкретна тема; —
 • Вторият е върху сравнителни форми, тяхното образуване и употреба;

Начини на оценяване

Разнообразието е ключово при оценяването на учениците, но още по-важни са предвидимостта и постоянството. Предпочитани са кратки и конкретни тестове, отколкото дълги и твърде общи. —Ученици от VIII до X клас – оценяването се провежда на циклични етапи (всяка урочна единица):

 • Учениците биват изпитвани задължително на граматиката, зададена в съответния урок за не повече от 20 мин. (тестът се повтаря докато не се постигне задоволително ниво на резултатите) (прил. 3)
 • Учениците задължително биват изпитвани на лексиката, зададена в урока (обикновено се изготвя списък от околко 50 думи, които учениците да научат)
 • В края на всеки урок (или два) учениците държат по-обстоен тест, съдържащ всички необходими части на тест по чудж език (тестът отнема един или два учебни часа) (прил. 4)
 • Често учениците биват оценявани на създадени от тях текстове под формата на домашна или самостоятелна работа;
 • Веднъж на всеки срок учениците работят индивидуално или групово по зададен проект (прил. 5)

Ученици от XI и XII клас – оценяването при учениците от XI и XII клас протича по различен начин. —

 • За предпочитане остават кратките тестове върху конкретни граматични структури и лексика ;
 • Останалите оценки са върху разработване на проекти, самостоятелна работа и създаване на текстове (есета, разкази, мотивационни писма и друга официална кореспонденция)

4. Ефективност в преподването

Среден успех през последните две години

Резултати от ДЗИ

5. Професионално развитие

Образование —

 • Средно образование – ПГ по телекомуникации
  • 2004 – 2009 г.
  • Специалност – Телекомуникационни системи
 • —Висше образование – Нов български университет
  • 2009 – 2013 г.
  • Специалност/степен – Филолог/преводач от/на английски език – бакалавър —
 • Свидетелство за професионална квалификация „учител“ – Тракийски университет
  • 2019 – 2020 г.

Трудов стаж

 • —От 2012 до 2017 г. – учител по английски език в ПГ по телекомуникации —
 • От 2017 до 2018 г. – учител по английски език в 4 ОУ Джон Атанасов
 • —От 2018 до момента – учител по английски език в ПГ по телекомуникации

Допълнителна квалификация

 • 2014 г. – „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агреасията и други негативни прояви“ – Боровец, България;
 • 2019 г. – Методика на обучението по БДП в училище – София, България;
 • 2019 г. – CLIL Методика за чуждоезиково е-обучение интегрирана в Уеб базирана платформа” – Портсмут, Великобритания;
 • 2020 г. – Ученици в риск от ранно отпадане от училище – онлайн обучение, свързано с проект „Подкрепа за успех“;
 • 2020 г. – Облачни технологии – Кюстендил, България;

6. Дейности, развиващи институцията или преподавателската дейност

Участие в проекти: —

 • Develop evaluate and save knowledge – DESK
  • От 2014 до 2017 г.
  • Цел – изработване на наръчник с добри практики, свързани със запазването на знание в учебните институции
  • Изготвен продукт – наръчник с насоки за изграждане и организиране на менторска програма

Вътрешноинституционални обучения

 • Проведени вътрешноинституционални обучение в ПГ по телекомуникации —
  • Тема – „Наредба за приобщаващо образование и атестиране на педагогически специалисти“ – май 2021
  • —Тема – „Закон за професионалното образование“ – юли 2021

7. Дипломи и сертификати